Naar de homepage

Natuurprint

De achteruitgang van het areaal natuur is de laatste decennia tot stilstand gekomen. Het beleid voor de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) heeft voor een ommekeer gezorgd en sindsdien neemt het areaal natuur weer toe. Belangrijke onderdelen van de EHS zijn bovendien aangewezen als Natura 2000-gebieden, wat betekent dat ze een Europese beschermingsstatus hebben.

De natuurkwaliteit mag in deze gebieden niet achteruitgaan, ook niet door ontwikkelingen buiten het gebied waar een negatieve invloed van uit kan gaan. De beleidsdoelstelling is om, beginnend met 450.000 ha natuur in 1990, in 2018 een samenhangend stelsel van 728.500 hectare hoogwaardige natuur te realiseren, bestaand uit gebieden met een hoofdfunctie natuur en landbouwgebieden met een nevenfunctie natuur. In het laatste geval ontvangen agrariërs een vergoeding voor agrarisch natuurbeheer. Beleid om door verbetering van de milieukwaliteit ook de natuurkwaliteit te verbeteren, is geformuleerd in onder andere het Nationaal Milieubeleidsplan 4.

De kenmerken van de scenario's

Strong Europe

Natuur: Extra ruimteclaim voor EHS, optimale samenhang.
Recreatie: Accent meer op publiek groen

Global Economy

Natuur: Huidige ambities voor EHS, geringe sturing op allocatie
Recreatie: Accent meer op privaat groen

Regional Communities

Natuur: Extra ruimteclaim voor EHS in nationaal landschap. Verschuiving van particulier naar agrarisch natuurbeheer
Recreatie: Extra ruimteclaim voor EHS in nationaal landschap

Transatlantic Market

Natuur: Beperkte ambities EHS. Verschuiving van particulier naar agrarisch natuurbeheer
Recreatie: Beperkte ambities voor EHS


Kerngegevens Natuur

Global Economy Strong
Europe
Transatlantic Market Regional Communities
Niveau in 2040
Hoofdfunctie natuur 630 655 613 638 1000 ha
waarvan:
   particulier natuurbeheer 42 42 25 25 1000 ha
   terrein beherende organisaties 588 613 588 613 1000 ha
Agrarisch natuurbeheer 128 128 145 145 1000 ha
Ontwikkeling recreatie
Gemeentelijk recreatiegroen 65 75 25 50 m2 per nieuwbouwwoning
Provinciale recreatiegroen (GIOS) 8000 8000 8000 8000 ha voor Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland
Private recreatiegebieden 24 22 26 20 m2 per inwoner
Mutaties t.o.v. 2002
Natuur (hoofdfunctie) +22 +27 +19 +24 %
Agrarisch natuurbeheer +41 +41 +61 +61 %
Stikstofdepositie
Areaal geen overschrijding 0 +17 +2 +14 %-punt
Areaal lichte overschrijding 0 +36 +1 +37 %-punt
Verdroging in Natura 2000-gebied                                                
Biodiversiteit
Grote natuurgebieden                                                
Kleine natuurgebieden                                                
Waterecosystemen                                                
Landelijk gebied                                                
Legenda rood = achteruitgang
groen = vooruitgang
zwart = gelijk gebleven
De grootte van de stip geeft de mate van verandering aan

Download

- het hoofdstuk Natuur in het Hoofdrapport (PDF)
- het hoofdstuk Natuur in het Achtergrondrapport (PDF)
- het hoofdstuk Recreatie in het Achtergrondrapport (PDF)